light light light light light light light light light light light light


  Bài viết cập nhật ngày: 03/07/2019
Kỹ năng 150 với những uy lực hết sức mạnh mẽ và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Huyết Chiến hãy nhanh chóng theo dõi những nội dung hướng dẫn sau đây để tiến hành học kỹ năng đặc biệt này một cách nhanh nhất.


Điều kiện nhận nhiệm vụ

     Đẳng cấp từ 150 trở lên.
     ● Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.

Các quy tắc chung

     ● Có thể đến gặp chưởng môn môn phái để kiểm tra điều kiện học kỹ năng cấp 150
     ● Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.
     ● Vật phẩm nhiệm vụ là vật phẩm khóa.
     ● Sau khi nhận nhiệm vụ kỹ năng 150 thì không thể chuyển Môn phái, không thể Trùng Sinh cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
     ● Sau khi Trùng Sinh, yêu cầu cấp 150 trở lên mới sử dụng được kỹ năng cấp 150.
     ● Nếu nhân vật đã có kỹ năng 150 rồi thì sau khi Trùng Sinh hoặc chuyển Môn phái không cần phải làm lại nhiệm vụ 150.

Các bước thực hiện nhiệm vụ


     Giai đoạn 1


Môn phái
NPC nhận nhiệm vụ
Các bước thực hiện

Thuý Yên

Võ Lâm Thu Phí

Nhược Lan

(48/85)

Bước 1: Đối thoại với Nhược Lan, nhận nhiệm vụ đi tìm Chu Vân Tuyền.
Bước 2: Đối thoại với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Nhận tin tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 216/208).
Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về gặp Chu Vân Tuyền.
Bước 4: Đến gặp Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để đưa gói đồ.
Bước 5: Sau đó về gặp Nhược Lan nhận đạo cụ Nguyệt Ca Lệnh.


  Đường Môn
 

Võ Lâm Thu Phí

Đường Bất Nhiễm
(515/318)

Bước 1: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm, nhận nhiệm vụ đi tìm Du Không Không (Dương Châu 202/190).
Bước 2: Sau đó, đến Dương Giác Động đánh bại Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao cho Du Không Không đổi lấy đồ phổ.
Bước 3: Hồi báo Đường Bất Nhiễm nộp đồ phổ, nhận tin mật hội với Đường Bất Nhiễm (Đường Môn 531/320).
Bước 4: Đánh bại Đường Bất Nhiễm tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320).
Bước 5: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Nga My

Võ Lâm Thu Phí

Diệu Như (240/307)

Bước 1: Đối thoại với Diệu Như nhận nhiệm vụ đến Nga My Sơn Môn đánh bại Gia Luật Tỵ Li (Nga My phái 218/311).
Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin tới Mục Vân Từ (Nga My 242/306) để tự trị thương.
Bước 3: Nhận lệnh đi đến Hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192).
Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử khăng khăng đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân.
Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh Hiểu sư thái (Nga My chính điện 249/304) nhận được Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

Võ Lâm Thu Phí

Hà Nhân Ngã
(191/232)

Bước 1: Đối thoại với Hà Nhân Ngã nhận nhiệm vụ đến gặp Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến.
Bước 2: Nhận tin khiêu chiến ải thứ nhất, đánh bại Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204).
Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, tiếp tục khiêu chiến ải thứ hai. Đánh bại Mạnh Thương Lang (Cái Bang 195/212).
Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, quyết định quay lại giải cứu.
Bước 5: Đến đối thoại Mạnh Tinh (Cái Bang 195/207), sau khi chạy thanh đọc sẽ nhận được tin hối đáp Ngụy Liễu Ông.
Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt.
Hồi đáp Hà Nhân Ngã, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

Võ Lâm Thu Phí

Vân Bất Tà
(156/170)

Bước 1: Đối thoại với Vân Bất Tà nhận nhiệm vụ đến chỗ Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209).
Bước 2: Nhận tin chuyển khẩu tín tới Mục Vô Ngôn.
Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân để lừa Vân Bất Tà.
Bước 4: Hồi báo, đối thoại với Bạch Bảo Bảo, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

Võ Lâm Thu Phí

Đoạn Mộc Duệ
(Tầng 3 - 225/199)

Bước 1: Đối thoại với Đoạn Mộc Duệ, nhận tin tới Lâm An tiêu diệt Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182).
Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, đến Vũ Di Sơn (151/160), đối thoại với Tiểu Ngạch nhận tin mua kẹo.
Bước 3: Đến Lâm An người bán dầu (Lâm An 197/183) mua kẹo Tứ Xuyên, đến Diệp Tiểu Ngọc (Lâm An 212/191) mua kẹo Hồ Lô, đến Tô Tam Nương (177/193) mua phiếu mua kẹo đường, hồi đáp Tiểu Ngạch.
Bước 4: đến Chân Núi Trường Bạch (Biện Kinh – Lâm Du Quan – Chân Núi Trường Bạch) để đánh bại Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), nhận được bản đồ thấn bí.
Bước 5: Nhận tin đi tìm và đối thoại với Tiểu Ngạch.
Bước 6: Hồi đáp Doạn Mộc Duệ, giao bản đồ, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

Võ Lâm Thu Phí

Từ Nhân
(230/184)

Bước 1: Đối thoại với Từ Nhân, nhận nhiệm vụ đi tìm và đối thoại Sơn Hạ Nữ Tử (Thiếu Lâm 180/220).
Bước 2: Nhận tin phản hồi phương trượng, gặp Từ Nhân, được tin trở lại và trao đổi với Sơn Hạ Nữ Tử.
Bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221).
Bước 4: Hồi báo và đối thoại với Từ Nhân, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

Võ Lâm Thu Phí

Diệp Tiếp Mĩ
(213/190)

Bước 1: Đối thoại với Diệp Tiếp Mĩ, nhận nhiệm vụ xuống núi tiêu diệt Cường Nhân (Võ Đang 234/178).
Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, trở về phản hồi Diệp Tiếp Mĩ.
Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm Ngu Doãn Văn để tìm đường ra cho nhóm Cường Nhân.
Bước 4: Đối thoại với Ngu Doãn Văn ở Tương Dương(201/199), được tin không thể giúp Cường Nhân, chỉ có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo.
Bước 5: Hồi đáp Diệp Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Vương

Võ Lâm Thu Phí

Dương Anh
(223/196)

Bước 1: Đối thoại với Dương Anh, nhận nhiệm vụ đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194).
Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, biết được hành tung của Hoàn Nhan Kả Hỷ (Vũ Di Sơn 217/164), quyết định đi tìm và ám sát.
Bước 3: Tới Vũ Di Sơn tiêu diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận được tín vật.
Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

Võ Lâm Thu Phí

Tuyền Cơ Tử
(190/196)

Bước 1: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử, nhận nhiệm vụ chiến đấu với nó tại Côn Lôn (Kiến Tính Phong Sơn Động 190/184).
Bước 2: Chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ khí bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử.
Bước 3: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử rồi tới đối thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao kiếm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196).
Bước 4: Hồi đáp Tuyền Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.


     Giai đoạn 2


     Lưu ý: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu,yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.


NPC liên quan
Các bước thực hiện
Võ Lâm Thu Phí
Nguyệt Ca
Võ Vệ

Võ Lâm Thu Phí

Thụ Mộc

Võ Lâm Thu Phí

Bia Đá

Võ Lâm Thu Phí

Bia Đá
Kiếm Gia

Võ Lâm Thu Phí

Nguyệt Ca
Kiếm Thị

Võ Lâm Thu Phí

Nguyệt Ca
Đảo Chủ

Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.
Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Võ Lâm Truyền Kỳ


Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.
Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Võ Lâm Truyền Kỳ


Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.
Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.
Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.
Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).
Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.
BQT Kính Bút!
 • Thuộc tính: Kim
  Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho "Võ Lâm Chánh Phái".
  Đệ tử của Thiếu Lâm là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Tay Không - Đao - Côn

 • Thuộc tính: Kim
  Thiên Vương Bang chúng đa số sống bằng nghề canh nông, không chen vào chuyện giang hồ, thậm chí rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vừa kháng Tống, vừa chống Kim, không làm điều ác, tà chánh phân minh.
  Tổng Đà của bang này là Thiên Vương đảo, một “độc đảo” tọa lạc chính giữa khu vực Động Đình hồ, bản doanh vô cùng hiểm trở, nếu như không có người trong bang hướng dẫn, người ngoài vô phương tìm được đến Tổng đà.

  Sử dụng vũ khí: Chùy - Thương - Đao

 • Thuộc tính: Mộc
  Đệ tử của Đường môn rất ít khi hành tẩu giang hồ. Thánh địa của Đường môn cơ quan trùng trùng, cạm bẫy, ám khí vô số. Nếu không phải là người của môn phái thì khó lòng mà đột nhập.
  Vì thế mặc dù danh tiếng của Đường môn vang xa nhưng đối với thiên hạ thì họ vẫn là những người rất thần bí. Đệ tử Đường môn hành tung bí mật và tuyệt đối trung thành,một khi đã hành sự thì không còn cảm giác "thiện ác nhân nghĩa".

  Sử dụng vũ khí: Nỏ - Phi Đao - Tiêu - Bẫy

 • Thuộc tính: Mộc
  Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào.
  Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây”, như thế những kẻ thù của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình. Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Đây là một môn phái thần bí nằm dọc theo Nhĩ Hải, vùng núi Điểm sơn (thuộc nước Đại Lý) và giáp biên cương Vân Nam xa xôi. Tương truyền Sư Tổ của môn phái này vốn là một nữ hiệp bị tình nhân phụ rẫy, muốn rời xa chốn đô hội, bỏ đi ẩn cư để quên hết sự đời nên đã đến vùng núi biên thùy Vân Nam xa xôi hẻo lánh. Trên đường đi, Người cũng gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh tuyệt vọng giống như mình, liền tập hợp họ lại, thành lập môn phái, truyền thụ võ công.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Song Đao

 • Thuộc tính: Hỏa
  Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm vị trí đáng kể chốn Trung Nguyên.
  Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Côn - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Hỏa
  Nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn giáo là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với Võ Lâm Trung Nguyên.
  Thiên Nhẫn giáo vốn không có lập trường Chánh - Tà. Tiêu chí của bang phái tùy thuộc vào tình hình chính trị mà biến đổi, là một công cụ đắc lực của Kim quốc trong những đợt Nam hạ xâm chiếm Đại Tống.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Thương

 • Thuộc tính: Thổ
  Trương Tam Phong vốn là đạo sĩ ở Võ Đang Sơn được vua Huy Tông mời lên Kinh để đàm đạo trên đường đi ông đã gặp thích khách Trương Tam Phong một mình giết chết hơn 100 võ lâm cao thủ, sau này về núi đã sáng lập ra phái “Nội Gia Quyền”.
  Võ Đang đồng môn luôn lấy nghĩa khí, đạo lý làm trọng. Đệ tử của Võ Đang không bắt buộc phải ăn chay, có thể kết hôn, song chưởng môn thì bắt buộc phải ăn chay.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Quyền

 • Thuộc tính: Thổ
  Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi.
  Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Lôn phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Kiếm

Trạng thái kênh nạp thẻ
Quý đồng đạo vui lòng thường xuyên kiểm tra trạng thái hệ thống nạp thẻ nhằm tránh mua nhầm loại thẻ đang được hệ thống bảo trì!